Cần Thợ Nails Biết Làm Everything Bao Lương $4,400/Mo In Ohio

Điều hành viên: Anonymous

Đăng trả lời
dgd

Cần Thợ Nails Biết Làm Everything Bao Lương $4,400/Mo In Ohio

Gửi bài: # 51Gửi bài dgd
Thứ 6 Tháng 2 02, 2018 3:40 am

Tiệm "HB Nails" 2587 Walter greens Cmmns, Madison, OH 44057, cần thợ nails biết làm đủ thứ. Tiệm nằm trong khu mỹ trắng. Tips cao, giá Nails cao, bao lương: $900 - $1100 / tuần or ăn chia tùy ý thợ ! Anh chị em có nhu cầu xin vui lòng liên lạc: 216-712-1488 cell

HB Nails
2587 Walter greens Cmmns
Madison, OH 44057

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 2 khách